Regulamin

Regulamin Projektu “Wrocław Business Starter”

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Projekt „Wrocław Business Starter” (WBS) ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i przedsiębiorców we Wrocławiu .

1.2 Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3 Organizatorem projektu jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (Oddział AIP Kraków) oraz UBS Business Solutions Poland Sp z o.o.

§2. Definicje

2.1 Organizator – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (Oddział AIP Kraków) oraz UBS Business Solutions Poland Sp z o.o.

2.2 Projekt – Projekt „Wrocław Business Starter”.

2.3 Uczestnik – osoba fizyczna, która została przez Organizatora zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

§3. Okres realizacji Projektu

3.1 Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 15.02.2017 do 31.12.2017.

§4. Proces rekrutacji

4.1 Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z polityką równych szans dostępu do Projektu bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz posiadane doświadczenie zawodowe.

4.2 Zastrzega się, że pracownicy UBS Business Solutions Poland Sp z o.o. nie mają możliwości udziału w konkursie.

4.3 Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego będzie wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie projektu WBS pod adresem: wroclawbusinessstarter.pl

4.4 Rekrutacja będzie przeprowadzona przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele UBS Business Solutions Poland Sp z o.o. oraz AIP Wrocław. Najbardziej punktowane będą: innowacyjność pomysłu biznesowego, strategia rozwoju start-upu oraz rzeczywista możliwość wdrożenia pomysłu biznesowego w życie.

4.5 Przyjmowanie formularzy będzie odbywać się w okresie od dnia 15.02.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. z możliwością przedłużenia czasu aplikacji w razie zapotrzebowania zgłoszonego przez kandydatów do programu.

4.6 Kontakt do opiekuna a zarazem koordynatora projektu: Sylwia Majkut, tel. 515 229 775, mail: sylwia.majkut@aipkrakow.pl

4.7 Jeden kandydat może wysłać tylko jeden formularz kwalifikujący go do I etapu projektu zgłaszając wyłącznie jeden pomysł na firmę. Niekompletne formularze będą odrzucane.

4.8 Formularz może zostać wysłany tylko i wyłącznie przez właściciela pomysłu/projektu lub za jego zgodą w innym przypadku po weryfikacji pomysł zostanie odrzucony.

4.9 Po wysłaniu formularz nie może być zmieniony ani uzupełniany.

4.10 Do pierwszego etapu projektu zakwalifikowanych zostanie 30 Uczestników.

4.11 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu pod adresem wroclawbusinessstarter.pl do dnia 20.04.2017 r. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników osoby zakwalifikowane do pierwszego etapu projektu zostaną dodatkowo poinformowane drogą telefoniczną lub / i mailową.

§5. I Etap Projektu

5.1 W ramach pierwszego etapu Organizator przygotuje dla 30 Uczestników szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dostosowane do faktycznych potrzeb uczestników. Szkolenia zostaną poprowadzone przez: pracowników firmy UBS Business Solutions Poland Sp z o.o., szkoleniowców AIP Wrocław oraz praktyków biznesowych. Szkolenia będą podzielone na obowiązkowe oraz fakultatywne, zależnie od faktycznych potrzeb Uczestników.

5.2 Na wszystkie szkolenia będą prowadzone zapisy. Zainteresowani będą zobowiązani zadeklarować swoją obecność na tydzień przed planowanym terminem szkolenia.

5.3 Szkolenia będą odbywały się co tydzień. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ogłoszony przez Organizatora przed 24 kwietnia 2017 r. i zostanie opublikowany na stronie internetowej wroclawbusinessstarter.pl.

5.4 Do kolejnego etapu będą mogli zakwalifikować się uczestnicy, którzy uzyskali min. 70% frekwencji ze wszystkich szkoleń.

5.5 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ewentualnego pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia nieobecności uczestnika na szkoleniach po wcześniejszym poinformowaniu komisji konkursowej (za pośrednictwem maila skierowanego do koordynatora projektu) o nieobecności oraz skierowaniu pisemnej prośby z przyczyną usprawiedliwienia.

5.6 W przypadku rezygnacji z udziału w danym szkoleniu, uczestnik jest zobligowany do poinformowania o tym organizatora (za pośrednictwem maila skierowanego do koordynatora projektu) minimum jeden dzień wcześniej. W innym przypadku uczestnik zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w tym szkoleniu.

5.7 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą pierwszy etap projektu otrzymają certyfikaty od Organizatora.

5.8 Do następnego etapu zakwalifikowane zostanie 10 osób, które zostaną wybrane przez Organizatora na podstawie prezentacji przed Komisją Konkursową. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji około 10 minut, w czasie których będzie miał za zadanie zaprezentować własny pomysł biznesowy.

§6. II Etap Projektu

6.1 Drugim etapem projektu będzie bezkosztowy 6-miesięczny okres preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości we Wrocławiu, wraz z dostępem do mentoringu oraz dodatkowych szkoleń dla 10 Uczestników, wybranych przez Organizatora na podstawie prezentacji przed Komisja Konkursową.

6.2 W ramach tego etapu każdy Uczestnik będzie zobowiązany zarejestrować osobowość prawną startupu w AIP Wrocław do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników. Wszelkie koszty związane z członkostwem w inkubatorze wraz z dostępem do powierzchni biurowych AIP ponoszone są przez Organizatora, zgodnie z Regulaminem AIP.

6.3 Organizator pokrywa koszty rejestracji startupu w AIP Wrocław dla jednej osoby, uczestnika drugiego etapu projektu. Uczestnicy mogą jednocześnie współpracować w zespołach kilkuosobowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w AIP Wrocław.

6.4 W przypadku jeśli uczestnik będzie chciał dołączyć wspólnika do zarejestrowanej firmy lub skorzystać z dodatkowych usług poza podstawową usługą preinkubacji, zostanie obciążony opłatami wg. cennika do regulaminu AIP.

6.5 Po założeniu działalności w ramach AIP Wrocław, uczestnik zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu dostępnego w każdym biurze AIP Wrocław.

6.6 Podczas trwania całego drugiego etapu Uczestnicy będą mogli dodatkowo korzystać z oferty szkoleniowej przygotowanej przez Organizatora, a także korzystać z wiedzy i doświadczenia zespołu mentorów oraz praktyków biznesowych.

§7. III Etap Projektu

7.1 Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu preinkubacji, od 1 do 6 najlepszych start-upów otrzyma granty w wysokości do 10.000 zł na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Granty mogą zostać przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej i operacyjnej firmy. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa.

7.2 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego od wymienionego w § 7 pkt 7.1 podziału kwoty grantów pochodzących z puli głównej. W szczególności do podziału grantów między większą ilość uczestników.

§8. Poufność

8.1 Organizator jest zobowiązany do zachowania poufności informacji zawartych w formularzu. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Projektu z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów.

8.2 Postanowienia pkt 8.1 powyżej, nie obejmują informacji, które:

  1. w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane lub zostały uzyskane przez stronę otrzymującą bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
  2. po ujawnieniu przez stronę ujawniającą, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
  3. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie strony ujawniającej zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

8.3 Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania skróconego opisu modelu biznesowego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach patronackich Projektu jak również dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

8.4 Uczestnik Projektu przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem opisu złożonego u Organizatora przez Uczestnika.

§9. Własność intelektualna

9.1 Wysłane formularze muszą spełniać przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Formularze winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami swoich pomysłów opisanych w formularzu.

§10. Postanowienia końcowe

10.1 Zastrzega się prawo zmiany Regulaminu, która zostanie podana poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Projektu.

10.2 Zastrzega się prawo zmiany terminów określonych w paragrafie 3, 4 i 5 Regulaminu.

10.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę w formularzu. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

10.4 Kandydaci do projektu nadsyłający formularz zgłoszeniowy potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.